اگر عشق بود دیگه کسی دنبال حقوق زناشویی نبود،

اگر عشق بود دیگه کسی دنبال حقوق زناشویی نبود،

 اگر عشق بود همه خودشون به طور غریضی تحریک میشدن و کار مربوط به خودشنوانجام می دادن

(زنا کار خونه و مردا کار بیرون رو انجام می دادن)،

 اگر عشق بود طلاق نبود،

 و اگر آموزش درست بود، عشق هم بود و همه خوبی های زندگی ها هم بود،

 ولی از اونجایی که عقل مشاورا و روشن فکرای امروزه، کاملا ناقصه،

 بجای آموزش عشق،محبت صمیمیت صداقت  خوش اخلاقی  خوش رفتاری  اخترام گذاشتن به یک دیگر

قانع بودن به هرچی کی خدا  نسیبشون کرده  به زن میگن بیشتر از سکس کاری با شوهرت نداری،

 و به مرد هم میگن باید مثل برده برای زنت کار کنی.

اگر طلاق زیاد شد دنبال علت دیگری نگردید فقط و فقط  چشم هم چشمی و رعایت نکردن حق حقوق و حال زن و مرد به یک دیگر است

ای مرده باد دلی که عشق رو هر گز درک نکرد

 از این دنیا هیچ چیز جز نفرت حس نکر

 دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته  دل شکسته

/ 0 نظر / 20 بازدید